F-Fort

Algemene voorwaarden

F-Fort levert:

– Advies
– Consultancy
– Verandermanagement
– Inkoop- en Facility management

en hanteert hierbij de volgende algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Aard en duur van de opdracht
De omschrijving van de opdracht respectievelijk de werkzaamheden, de verwachte duur, de geschatte benodigde inzet, honorarium alsmede eventuele andere contractuele bepalingen worden vastgelegd in een offerte, opdrachtbevestiging of detacheringsovereenkomst. Voor zover niet anders bepaald in de offerte, de opdrachtbevestiging of de detacheringsovereenkomst, gelden de bepalingen zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Bevoegdheden en werkfaciliteiten

De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle relevante informatie heeft gegeven die nodig is voor het plannen, begroten en uitvoeren van de opdracht. F-Fort B.V. verplicht zich de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. F-Fort B.V. voert de opdracht uit vanuit een onpartijdige en onafhankelijke opstelling. Het tijdig en volledig verstrekken van alle benodigde gegevens en documenten evenals de beschikbaarheid van de noodzakelijke medewerkers voor interviews is randvoorwaardelijk voor de tijdige uitvoering van de opdracht volgens opgegeven planning.

Dit geldt ook de ter beschikking stelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever die bij de uitvoering van de opdracht betrokken zullen zijn. Indien dat voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, stelt de opdrachtgever kosteloos de noodzakelijke faciliteiten (zoals eigen werkruimte, PC, telefoon, beamer, etc.) ter beschikking.

Artikel 3. Gedragsregels en geheimhouding

3.1 F-Fort B.V. verplicht zich om uiterste zorgvuldigheid en geheimhouding in acht te nemen, respectievelijk na te komen, ten aanzien van de bedrijfsgegevens van de opdrachtgever.

3.2 De opdrachtgever zal zonder toestemming van F-Fort B.V. derden niet informeren over aanpak, werkwijze e.d. en rapportages van F-Fort B.V..

3.3 Gezien de aard van de diensten van F-Fort B.V. is het onvermijdelijk dat er persoonlijke en/of zakelijke gegevens van de opdrachtgevers, dan wel -in opdracht van opdrachtgever- van derden, worden geregistreerd. Opdrachtgever geeft op voorhand aan F-Fort B.V. de toestemming om deze gegevens te verwerken en aan anderen te verstrekken, mits de kennisneming nuttig en/of noodzakelijk is in het kader van de uit te voeren opdracht.  De verwerking en opslag van persoonlijke en/of zakelijke gegevens geschiedt conform de wettelijke voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zoals beschreven in de Privacy Policy van F-Fort. Zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer stellen elkaar in staat te voldoen aan haar verplichtingen op grond van de AVG.

Artikel 4. Personeel

F-Fort B.V. kan, in overleg met de opdrachtgever, de samenstelling van het adviesteam wijzigen indien dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is of indien de opdrachtgever dit wenselijk acht.

Wijziging van het adviesteam mag niet ten koste gaan van de continuïteit of kwaliteit van de opdrachtuitvoering. Geen der partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht, of binnen een jaar na afronding van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of hierover onderhandelen, tenzij hierover eerst overleg is gevoerd met de wederpartij. Het inschakelen van derden bij de uitoefening van de opdracht geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

Artikel 5. Tarieven, kosten en wijze van betaling

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte, opdrachtbevestiging of detacheringsovereenkomst aangegeven, of daarin zijn begrepen de reisuren, reis- en verblijfkosten en andere kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, worden deze afzonderlijk berekend. Tarieven en kosten worden in de offerte, opdrachtbevestiging of detacheringsovereenkomst aangegeven. F-Fort B.V. kan, in geval van tussentijdse verandering van het niveau van lonen en kosten, bij voorbeeld als gevolg van overheidsmaatregelen, jaarlijks per 1 januari de tarieven aanpassen. De tarieven en kosten worden maandelijks achteraf gedeclareerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders overeen is gekomen.

Artikel 6. Duur en afronding van de opdracht

Het overeengekomen aantal adviesdagen/uren is te beschouwen als een raming die zo goed mogelijk is gemaakt op basis van de gegevens die F-Fort B.V. bij het opmaken van een begroting ten dienste stonden. Het wederzijdse opzegtermijn bedraagt één maand na (schriftelijke) opzegging. In geval van een detacheringsopdracht wordt de opzegtermijn in de opdrachtovereenkomst overeengekomen.

Artikel 7. Wijziging en/of tussentijdse beëindiging van de opdracht

De opdrachtgever aanvaardt dat de planning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien dergelijke wijzigingen van invloed zijn op de overeengekomen honoraria / vergoedingen, zal de opdrachtgever daarover zo spoedig mogelijk geïnformeerd worden.

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden conform de offerte, opdrachtbevestiging of detacheringsovereenkomst en/of aanvullende afspraken. In een dergelijke situatie wordt één en ander schriftelijk bevestigd en gemotiveerd.

Indien de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging overgaat, heeft F-Fort B.V. vanwege het

ontstane bezettingsverlies recht op compensatie voor het nog te declareren deel van de overeenkomst tot een maximum van twee gemiddelde maanddeclaraties, waarbij dan wordt uitgegaan van het tot dan toe gemiddelde maandelijks gedeclareerde bedrag. F-Fort B.V. mag een opdracht alleen voortijdig beëindigen wanneer zich feiten of omstandigheden voordoen die het aannemelijk maken dat de opdracht redelijkerwijs niet meer voltooid kan worden. Deze feiten en omstandigheden mogen niet aan F-Fort B.V. toe te rekenen zijn. In dat geval behoudt F-Fort B.V. aanspraak op betaling van declaraties over de reeds verrichte activiteiten. De opdrachtgever krijgt de beschikking over de voorlopige resultaten van de reeds verrichte werkzaamheden.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

Modellen, technieken, schema’s, concepten, instrumenten waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven, ook auteursrechtelijk, het eigendom van F-Fort B.V.. Openbaarmaking en/of hergebruik mag derhalve alleen met schriftelijke toestemming van F-Fort B.V.. De opdrachtgever heeft natuurlijk het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover dit past in het kader van de opdracht. Indien F-Fort B.V. wil publiceren naar aanleiding van een uitgevoerde opdracht, kan dat alleen met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 F-Fort is tegenover de opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht slechts aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van ernstige tekortkomingen. Deze aansprakelijkheid beperkt zich tot de factuurwaarde van de laatste betaalde factuur.

9.2 De opdrachtgever stelt zich volledig aansprakelijk en vrijwaart F-Fort voor schade die kan ontstaan, ook jegens derden, door het handelen of nalaten te handelen van enig persoon in dienst van de opdrachtgever en voor schadeaanspraken door derden jegens F-Fort die kunnen voortvloeien uit de wet.

Artikel 10. Geschillen

Indien de opdrachtgever tijdens de opdracht stuit op essentiële vragen over de (kwaliteit van) de uitvoering van de opdracht treedt zij daarover direct in overleg met F-Fort B.V. teneinde in goede harmonie naar een bevredigende oplossing te zoeken, bij voorkeur door middel van mediation. Indien dit overleg dan wel de mediation niet leidt tot een oplossing, dan pas zijn partijen bevoegd zich te wenden tot de rechtbank van de woonplaats van F-Fort B.V.. Het Nederlands recht is van toepassing.

Versie 2, oktober 2020

Scroll to Top