Ethisch inkopen binnen jouw organisatie

Inkopers die gunsten aannemen van leveranciers in ruil voor een voorkeursbehandeling, het niet nakomen van afspraken, het eenzijdig aanpassen van contractvoorwaarden of betalingstermijnen zonder overleg opschuiven zijn taferelen binnen het inkoopproces waar je je vingers liever niet aan brandt.

Als organisatie kom je niet meer weg met het argument dat je geen idee hebt waar de ingekochte producten vandaan komen, hoe ze zijn gemaakt en/of de leverancier ethisch onderneemt. De kop in het zand steken wanneer wantoestanden aan het licht komen of belangenverstrengeling bij het gunnen van opdrachten zijn not done. Van een inkoopprofessional wordt verwacht dat deze eerlijk, integer en betrouwbaar is en weet waar de goederen vandaan komen. Ethisch inkopen zou de norm binnen iedere organisatie moeten zijn. Heeft jouw organisatie een ethisch inkoopbeleid?

ethisch inkopen

Wat is ethisch inkopen?

Bij inkoopethiek streeft een organisatie ernaar dat ethische normen worden nageleefd bij de inkoop. Voorbeelden van deze ethische normen zijn zakelijk fatsoen, vrije mededinging, duurzaamheid, deskundigheid en objectiviteit. 

Bij ethisch inkopen worden geen vaste regels geformuleerd maar is de omgang afhankelijk van de context. Het gaat erom dat de inkoper eerlijk, integer en betrouwbaar is, handelt in overeenstemming met vaktechnische standaarden en beslissingen neemt op basis van feiten in plaats van eigenbelang. Betrokkenen in het inkoopproces verdienen gelijke kansen en het is zaak een gezonde balans te vinden tussen winstgevendheid, mens en milieu. 

Inkoopethiek toepassen in je organisatie

In zowel de publieke en de private sector is inkoopethiek van enorm belang. Bij het uitzetten van aanbestedingen dienen alle inschrijvers gelijke kansen te krijgen en mag er geen sprake zijn van belangenverstrengeling. Bij private organisaties wil je weten waar de goederen vandaan komen en dat productieprocessen duurzaam verlopen. 

Dat betekent dat er steeds meer vaardigheden gevraagd worden van je inkoper. Het vak inkoop gaat al heel lang niet meer over leveranciers selecteren op alleen prijs en snelheid, maar dat andere kenmerken zoals duurzaamheid en gedragscodes worden meegewogen. Dat maakt inkoop een complex vakgebied. 

Nevi, de vakvereniging voor inkopers, heeft een gedragscode opgesteld voor inkopers. Dit biedt handvatten om ethisch inkopen toe te passen voor de eigen organisatie. In deze gedragscode staan de volgende kenmerken benoemd waarvan een inkoper of inkoopafdeling wordt verwacht ze na te leven:

  • eerlijkheid
  • geheimhouding
  • betrouwbaarheid
  • niet-schadelijk gedrag
  • niet samenspannen
  • vermijden van gedwongen winkelnering
  • innemen van een onafhankelijke positie
  • verschaffen van juiste informatie en oordelen
  • respect voor mensen, milieu én winstgevendheid (people – planet – profit)

Inkoop in strategisch perspectief

Voor professionals die willen excelleren in hun inkoop hebben we het praktijkgerichte programma ‘inkoop in strategisch perspectief‘ in het leven geroepen. Inkoop is een vak dat continu in ontwikkeling is en richt zich op inkopers die al jaren hierin ervaring hebben én zij-instromers in inkoop. Ethisch Verantwoord Inkopen is een belangrijk onderdeel binnen inkoop en wordt, naast de praktische verdieping en het verrijken van kennis in het algemeen, behandeld in deze training. 

Wil je dat jouw inkoopmedewerkers leren shoppen als professionals of wil je als inkoper je kennis opfrissen en verder verdiepen? Onze cursus sluit naadloos aan bij jouw huidige ervaring als inkoper. Meld je aan voor de volgende cursus:

Meld je aan en shop als een professional

Veranderingen aanbrengen binnen jouw organisatie

Voor organisaties binnen de private en publieke sector en voor zowel profit als non-profit organisaties voeren wij veranderingen door ter bevordering van het inkoopproces. Kan jouw organisatie hulp gebruiken op het gebied van ethische vraagstukken, duurzaamheid, innovatie of samenwerking? Onze inkoopspecialisten je adviseren over deze verandertrajecten

Neem contact op